УПИС

Техничка школа Трстеник

Вука Караџића 11 Трстеник

Тел. 037/711-842;  711-843

www. tehnickats.edu.rs

E-mail: tehnickats@gmail.com

УПИС 2020/21.

Шифра Подручје рада и образовни профил Број

ученика

Трајање
  МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА    
RATS SB 4D17S Техничар за роботику – НОВО 30 4 године
RATS SB 4D83S Техничар за компјутерско управљање CNC машина ДУАЛНО 30 4 године
RATS SB 4D06S Машински техничар за компјутерско конструисање 30 4 године
RATS SB 3D20S Аутомеханичар 15 3 године
RATS SB 3D43S Механичар хидраулике и пнеуматике 15 3 године
RATS SB 3D50S Оператер машинске обраде – ДУАЛНО 30 3 године
  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА    
RATS SB 4E26S Техничар мехатронике 30 4 године
RATS SB 4E08S Електротехничар рачунара 30 4 године
  ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА    
RATS SB 4L09S Пословни администратор 30 4 године
  УКУПНО УЧЕНИКА 240  

 

 

ИНФОРМАТОР ЗА УПИС 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК

ТРСТЕНИК

Ул. Вука Караџића бр. 11.

37240 Трстеник

тел. 037/711-842 и 037/711-843

www: tehnickats.edu.rs

Е-mail: tehnickats@gmail.com

Трстеник, мај 2020. године

 

Драги ученици, поштовани родитељи,

Избор средње школе и одговарајућег образовног профила је одлука која у великој мери може да усмери и одреди животни пут сваког човека.

Ученици осмог разреда се ових дана налазе пред важном одлуком –  изабором свог будућег занимања.

Избор занимања зависи од много фактора које треба узети у обзир и направити  прави и најбољи избор. Мотиви су различити а крајњи циљ је да изабрани посао за који се обучите током школовања радите са задовољством.

У ситуацији када се настава реализује на даљину и нема могућности другачијег  представљања средњих  школаискористићемо овај начин да Вас ближе упознамо са образовним профилима који су у плану уписа  Техничке школе Трстеник за школску 2020/21.годину.

Пре представљања школе и образовних профила, ево појашњења неких појмова са којима ћете се сретати  у тексту.

Средње стручно образовање је  образовање које траје три или четири године и пре свега оспособљава ученике за рад али и за наставак школовања.Ученици који се определе за трогодишње школовање могу се након завршетка школовања запослити,  уписати четворогодишње школовање као ванредни ученици  или  после две године рада у струци ванредним школовањем стећи специјалистичко образовање ( пети степен стручне спреме ).

Ученици који заврше четворогодишње стручно образовање могу полагати општу или стручну матуру и према томе могу наставити даље школовање или се запослити.

Образовни профилје усклађен са образовним програмом  којим се стичу знања, вештине и ставови за обављање послова у једном или више сродних занимања.

Подручје радаје скуп образовних профила сличне програмске оријентације и садржаја.

Наставни план је школски документ којим се одређује који ће се предмети предавати у одређеној врсти школе, којим редоследом по разредима и коликим бројем часова по предмету и разреду. Планом се утврђује годишњи и недељни фондчасова за наставу одређеног предмета.

Наставни програм је документ којим се прописују наставни садржаји по предметима изнаставног плана. Њиме се утврђују циљеви, задаци и садржаји наставе. Наставним програмом се реализује наставни план – утврђује обим, дубина и редослед наставних садржаја.

Компетенција је комбинација знања, способности и вештина за обављање одређених послова.

Занимањеје скуп знања, образовања, вештина и способности за које је неко оспособљени и чиме се бави а резултат производ у ширем смислу, добро или услуга.

Дуално образовањеје модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине, способности и ставови односно компетенције.

Послодавац је правно лице или предузетник који испуњава одређене услове за учење кроз рад ученика у дуалном образовању и чија делатност омогућава остваривање садржаја прописаних планом и програмом наставе и учења у дуалном образовању.

Учење кроз радје организован процес током кога ученици, под надзором инструктора и координатора учења кроз рад, код послодавца стичу компетенције за рад у одређеном занимању.

Историјат школе

Техничка школа  Трстеник  има традицију дугу седамдесет година  и запажено место на мапи средњих стручних школа Републике Србије.

Данашња Техничка школа Трстеник почела је са радом  01.октобра 1950. године као Војно-индустријска школа и у првој генерацији уписала три одељења са укупно 103 ученика из свих крајева Југославије.

Основана је са намером да образује стручни кадар првенствено за потребе тек основане  ,,Прве петолетке“.

Од 1959. године, одлуком Радничког савета Прве петолетке школа је пресељена у зграду Синдикалног дома у којој се и данас налази.

Како је у међувремену дошло до измена у програмској оријентацији  ,,Прве петолетке“, школа је почела да губи обележја  Војно – индустријске школе и прераста у металопрерађивачку школу са практичном обуком ученика тако да се јавља потреба образовања других кадрова осим мајсторских   ( индустријски реглери, машински техничари и други кадрови за потребе фабрике).

Раднички савет ,,Прве петолетке“ је 30. јуна 1960. године донео  одлуку о оснивању Школског центра.

Тако формиран Школски центар објединио је све облике образовања кадрова за потребе фабрике и то:

 • Центар за образовање полуквалификованих радника
 • Металопрерађивачку школу за образовање запослених радника
 • Металопрерађивачку школу за образовање квалификованих радника
 • Металопрерађивачку школу за образовање висококвалификованих радника
 • Машинску техничку школу хидрауличког смера

Током 1974. године реализоване су активности  за спајање Школског центра и новоотворенеГимназије, које су успешно завршене изјашњавањем запослених  28.09.1974. године. Сагласност на одлуку о спајању дали су ИХП ,,Прва петолетка“ као оснивач Школског центра и Скупштина општине Трстеник, као суоснивач Школског центра и оснивач Гимназије. Спајањем Школског центра и Гимназије формиран је Образовни центар ,,Прва петолетка“ Трстеник који постоји од јануара 1975. године до 1990. године када  долази до кадровске ипросторне  поделе на Машинску школу ,,Прва петолетка“, Гимназију и Дом ученика.

Машинска школа ,,Прва петолетка“ школовала је ученике само у  подручју рада Машинство  и обрада метала и под тим називом  постоји до 1992. године када мења назив  у Техничка  школа Трстеник и уводи подручје  рада  Електротехника (од 1994. године) а затим и подручје рада Економија, право и администрација,  у почетку као издвојено одељење Економско-трговинске школе из Крушевца а од 2003.године и као треће подручје рада у оквиру Техничке школе Трстеник.

Школа  данас

Основна делатност школе је средње стручно образовање у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима редовног школовања у следећим подручјима рада:

 • Машинство и обрада метала – четворогодишње и трогодишње школовање
 • Електротехника – четворогодишње школовање
 • Економија, право и администрација – четворогодишње школовање

 

У школској 2019/20. години у редовном школовању школује се десет образовних профила, седам у четворогодишњем и три у трогодишњем школовању.

Осим редовног, заступљено је и ванредно школовање у подручју рада  Машинство и обрада метала кроз преквалификацију, доквалификацију и једногодишње специјалистичко образовање.

За седамдесет година постојања и успешног рада образовање је стекао веома велики број стручњака који су данас носиоци привредног развоја овог дела Србије а многи од њих се налазе на истакнутим местима у привредном и друштвеном животу.

Са амбицијом да заузме лидерско место у конкуренцији изузетно квалитетних средњих стручних школа Техничка школа Трстеник се активно укључила у све реформске токове.

Од школске 2003/04.године школа улази у Програму реформи средњег стручног образовања – фаза I и уводи огледни образовни профил Оператер машинске обраде а од школске 2007/08.године школа учествује у Програму реформи средњег стручног образовања – фаза II са огледним образовним профилом Техничар мехатронике.

Техничка школа Трстеник, прати промене у образовном систему, сва друштвена догађања, привредна кретања и са успехом се уклапа у савремене  токове.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Привредном комором Србије од школске 2018/19. године образовни профил Оператер машинске обраде у трогодишњем трајању је у систем дуалног образовања а од школске 2019/20. године и образовни профил Техничар за компјутерско управљање CNC машина.

Школа има потписане уговоре о сарадњи са више од десет  привредних субјеката са подручја Општине Трстеник у којима ученици реализују практичну наставу и вежбе у оквиру дуалног образовања а по завршетку школовања се и запошљавају у тим  фирмама.

Праћење савремених технологија је једно од основних опредељења школе па у прилог томе иде и увођење новог образовног профила Техничар за роботику који ће бити у Плану уписа ученика у први разред школске 2020/21. године.

Увођење овог образовног профила подржано је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Општине Трстеник као подршка Центру за роботику који се оснива у Трстенику и који ће бити значајна подршка школи у реализацији плана и програма вежби за овај профил.

Зато се ученици и родитељи опредељују за ову школу. Они знају да ће кроз школовање стећи  одговарајуће стручно образовање и компетенције за рад али и одличну основу  за наставак школовања на факултетима и високим школама струковних студија, по члему је ова школа препознатљива.

Техничка школа Трстеник данас је савремена, модерно опремљена школа у којој се настава стручних предмета реализује у савременим кабинетима ( кабинети рачунара за реализацију наставе информатике, компјутерске графике, моделирања и конструисања у машинству, кабинети CNC машина, кабинети хидраулике и пнеуматике, кабинет мотористике, кабинет мехатронских система садидактичким училима најпозназијег светског произвођача FESTO, кабинет програмирања код електроструке, канцеларијског пословања код економске струке, савремена радионица машинске иручне обраде   и аутомеханичарска радионица за  практичну наставу.

У школској  2019/20.години школа има 720 ученика, распоређених у 28 одељења, од чега су 22 одељења ( 610 ученика ) у четворогодишњем и 6 одељења ( 110 ученика )  у трогодишњем школовању.

По подручјима рада, највећи број ученика је у подручју рада Машинство и обрада метала ( 385 ученика – 275 у четворогодишњем и 110 у трогодишњем школовању), затим у подручју рада Електротехника ( 217 ученика –у четворогодишњем трајању ) и подручју рад Економија, право и администрација ( 118 ученика ), такође у четворогодишњем школовању.

Школа своју делатност обавља у Трстенику и нема издвојених одељења, односно делатност ван седишта а у школи је запослено око 100 радника, 73 запослених у настави.

Шта нуди Техничка школа Трстеник

 • Атрактивне образовне профиле
 • Савремена наставна средства, опрему и простор за рад
 • Квалитетну наставу – нове наставне технологије
 • Увођење у свет науке и целоживотног учења
 • Стицање применљивог знања
 • Запослење након завршеног школовања
 • Наставак школовања на факултетима и високим школама
 • Додатну помоћ ученицима кроз допунску наставу
 • Додатне садржаје за ученике – секције, излети, екскурзије…
 • Смештај у ученичком дому за ученике који немају могућност свакодневног путовања

 

Зато, пре доношења коначне одлуке:

 • Информиши се о школи и образовним профилима
 • Процени своја интересовања
 • Преиспитај своје радне навике и могућности
 • Да ли се твоји ,,омиљени“ предмети изучавају у новом образовном профилу?
 • Освоји максимални број бодова на матурском испиту
 • Попуни листу жеља

 

План  уписа Техничке школе Трстеник у први разред школске 2020/21. године

Р.

бр.

Подручје рада и образовни профил Планирани број ученика
I МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Трогодишње школовање Четворогодишње школовање Свега
1. Техничар за роботику – НОВО   30 30
2 Техничар за компјутерско управљање CNC машина- ДУАЛНО   30 30
3. Машински техничар за компјутерско конструисање   30 30
4. Аутомеханичар 15   15
5. Механичар хидраулике и пнеуматике 15   15
6. Оператер машинске обраде – ДУАЛНО 30   30
II ЕЛЕКТРОТЕХНИКА      
1. Техничар мехатронике   30 30
2. Електротехничар рачунара   30 30
III ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА      
1. Пословни администратор   30 30
  УКУПНО УЧЕНИКА 60 180 240

 

Број бодова потребан за упис у претходним уписним годинама

Р.

бр.

Подручје рада и образовни профил Најмањи број бодова за упис  претходних година
2017/18. 2018/19. 2019/20.
I МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА      
1. Техничар за роботику – НОВО
2 Техничар за компјутерско управљање 57,16
3. Техничар за компјутерско управљање CNC машина- ДУАЛНО 55,02 61,46
4. Машински техничар за компјутерско конструисање 50,55 56,09
5. Аутомеханичар 36,44 41,34 43,09
6. Механичар хидраулике и пнеуматике 45,53 37,13 43,56
7. Оператер машинске обраде – ДУАЛНО 43,98 40,17 41,13
II ЕЛЕКТРОТЕХНИКА      
1. Техничар мехатронике 51,67 57,16 61,70
2. Електротехничар рачунара 76,84 67,54 79,69
III ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА      
1. Пословни администратор 76,96 67,93 72,81

 

Често постављано питање: Колико је бодова потребно за упис неког профила?

Одговор:Није дефинисан потребан број бодова за упис. То зависи од интересовања и броја ученика којима ће одређени профили бити прва жеља и променљив је сваке године. Наиме, у сваки образовни профил уписаће се тражени број ученика из конкурса, према редоследу жеља, од ученика са максималним бројем бодова који је први на листи примљенихдо ученика са најмањим бројем бодова који је задњи на листи.

У табели можете видети број бодова који су освајали последњи уписани ученици претходних година и на основу тога проценити своје могућности за упис одређеног профила.

ПОДРУЧЈЕ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Техничар за роботику ( НОВО ) –  30 ученика

Ово је НОВИ образовни профил у плану уписа Техничке школе Трстеник. Током школовања ученици стичу знања из РОБОТИКЕ као сложене научне области. РОБОТИКА обједињује електротехнику, машинство,  и информатику. Кроз школовање у овом образовном профилу ученици упознају структуру робота и повезаност елемената робота у целину, пренос кретања механизама робота за време употребе,дизајнирање, конструисање и моделирање елемената, подсклопова и склопова употребом рачунара,креирање програма за управљање роботима, примену робота у аутоматизованим производним линијама нпр. за опслуживање ЦНЦ машине, праћење и надгледање рада аутоматизованих система путем рачунара и идентификовање и отклањање проблема у раду.

Настава из стручних предмета   реализује се у савременим кабинетима у школи а очекујемо  сарадњу и подршку ЦЕНТРА ЗА РОБОТИКУ који се оснива у Трстенику. За реализацију вежби из стручних предмета ученици су подељени у мање групе ради ефикаснијег рада. По завршетку школовања ученици се могу запослити у машинској, електро, хемијској, прехрамбеној, фармацеутској индустрији и другим областима где робот треба да замени човека. Стечена знања омогућавају наставак школовање на факултетима и високим школама у области машинства, електротехнике, информатике а посебно  разумевање нових технологија и чињенице да будућност у роботици и аутоматизацији.

Наставни план образовног профила Техничар за роботику

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I разред II разред III разред IV разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Социологија 2
4. Филозофија 2
5. Историја 2 2
6. Музичка уметност 1
7. Ликовна култура 1
8. Физичко  васпитање 2 2 2 2
9. Математика 5 4 5 5
10. Рачунарство и информатика 3/
11. Нумеричка математика             2  
12. Географија 2
13. Физика 2 1/ 2 1/
14. Хемија 2
15. Биологија 2
16. Устав и права грађана 1
17. Логика         1      
18. Технички материјали 2
19. Техничка механика са механизмима 2 3 2
20. Техничко цртање са компјутерском графиком 3/
21. Машински елементи 2 2
22. Технолошки поступци 1 2/
23. Технологија обраде 3
24. Електротехника 2
25. Електроника и микропроцесори 2 /18бл
26. Флексибилни производни системи 2 2//42бл 4 3//30 бл
27. Хидраулика и пнеуматика 2 1/
28. Конструисање 3
29. Роботи 3 2//30 бл
30. Практична настава /90бл /9бл
31. Грађанско васпитање / Верска настава /1 /1 /1 /1
Број наставних недеља 34+3 34+3 35+2 34+2

 

 

Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина ( ДУАЛНО ) –  30 ученика

Образовни профил који је у систему дуалног образовања и које представља занимање будућности. У овом образовном профилу стичу се знања и вештине које повезује општа машинска знања са познавањем технологије обраде на компјутерски управљаним машинама (CNC струговима и CNC глодалицама) уз примену рада на рачунару. Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управљаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата као и израда радних комада. Стичу се и знања у коришћењу програма за 3D моделирање машинских елемената и конструкција.

Настава се реализује у саврменим кабинетима опремљеним CNC машинама, рачунарима најновије генерације и одговарајућим симулаторима који користе Сименсову управљачку јединицу а вежбе и практична настава се реализују кроз дуално образовање у компанијама са којима школа сарађује.

Овај профил захтева одређену креативност и вештине које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду разноврсних делова на савременим, CNC машинама, код којих рачунар управља кретањем радних органа машина.

Осим припремљености за самосталан рад након завршетка четворогодишњег школовања, ученици стичу  и потребна знања за наставак школовања на свим техничком факултетима и високим школама.

Наставни план образовног профила Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I разред II разред III разред IV разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2
4. Математика 3 3 3 3
5. Рачунарство и информатика 2/
6. Хемија 2
7. Физика 2
8. Ликовна култура 1
9. Историја 2
10. Географија 2
11. Социологија са правима грађана 2
12. Екологија и заштита животне средине 2
13. Техничко цртање 4/
14. Машински материјали 2
15. Мерење и контрола квалитета 2/30
16. Механика 2 2
17. Машински елементи 2//
18. Електротехника и електроника 2//
19. Компјутерска графика 3//
20. Технологија машинске обраде 2//
21. Технолошки поступци са контролом 2//
22. Хидраулика и пнеуматика 2//
23. Моделирање машинских елемената и конструкција 3//
24. Технологија за компјутерски управљане машине 4//

30

25. Програмирање за компјутерски управљане машине 2// 7//
26. Аутоматизација произв. и флексибилни произв. сист. 2
27. Пројектовање технолошких система 6//30 6//90
28. Практична настава 4//30 4//60
29. Предузетништво 2/
30. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила
Стручни предмети
31а Обрада метала у пластичном стању 2 2
31б Репаратура машинских делова 2 2
31в Мехатроника 2 2
31г Управљање системом квалитета 2 2
Општеобразовни предмети
32а Изабрана поглавља математике 2 2
32б Екологија и заштита животне средине 2 2
32в Историја (одабране теме) 2 2
32г Физика 2 2
32д Биологија 2 2
32ђ Музичка култура 2 2
32е Логика са етиком 2 2
Број наставних недеља 35+2 35+2 35+2 31+3

 

Машински техничар за компјутерско конструисање  – 30 ученика

Образовни профил у коме ученици упознају најсавременија рачунарска и информатичка достигнућа у области  машинства.  Настао је као потреба да се процес конструисања машинских елемената и склопова осавремени употребом рачунара и прилагоди савременим трендовима у пословању. Да би се то постигла неопходно је да процесом управља особа која је обучена и квалификована за то а то је Машински техничар за компјутерско конструисање. Кроз школовање у овом образовном профилу стичу се знања у коришћењу напредних софтверских алата за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Поред овога, ученици ће упознати и савремене производне технологије везане за 3D скенирање и 3D штампање делова. Настава из стручних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима уз примену мултимедијалних наставних средстава и 3D штампача. Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања општеобразовних предмета овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на свим факултетима, пре свега машинском, технолошком, електротехничком, математичком, информатичком… па чак и факултетима друштвених усмерења.

Наставни план образовног профила Машински техничар за компјутерско конструисање

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I разред II разред III разред IV разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Социологија 2
4. Филозофија 2
5. Устав и права грађана 1
6. Историја 2 2
7. Географија 2
8. Физичко васпитање 2 2 2 2
9. Математика 5 4 5 5
10. Физика 2 2
11. Биологија 2
12. Хемија 2
13. *Ликовна култураи музичка уметност-факултативни /30 /30
14. Рачунари и програмирање   4/ 4/
15. Машински материјали 2
16. Техничко цртање са нацртном геометријом 2 2/
17. Механика 2 2
18. Отпорност материјала 2
19. Компјутерска графика 3/
20. Основи електротехнике и електронике 2
21. Машински елементи 2 2
22. Технологија обраде 3
23. Организација рада 2
24. Хидраулика и пнеуматика 2
25. Термодинамика 2
26. Аутоматизација и роботика 2 1/
27. Конструисање 2 3/
28. Испитивање машинских конструкција 2
29. Моделирање машинских елем. и констр. 2/ 3/60
30. Практична настава 3//
31. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Број наставних недеља 37 37 37 32+2

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Аутомеханичар – 15 ученика

Механичар хидраулике и пнеуматике – 15 ученика

 Аутомеханичар

Веома тражен и један од најперспективнијих образовних профила у трогодишњем школовању где се ученици  оспособљавају да врше сервис, отклањају све неисправности које се уоче на возилима и врше компјутерску дијагностику свих типова аутомобила. На часовима теоријске и практичне наставе који се одвијају у потпуно опремљеном кабинету, школској радионици, радионици АМСС као и у ауто-сервисима ученици стичу потребна знања о раду и поправци мотора и моторних возила. Посебна пажња се поклања стицању практичних знања и вештина па ученици осим у школској радионици праксу обављају у приватним аутомеханичарским радионицама и ауто-сервисима са којима школа има потписане уговоре о сарадњи.

Након завршетка школовања ученици имају могућности запослење у предузећима за одржавање возила, аутомеханичарским сервисима или да отворе споствену радионицу и отпочну приватни посао као и могућност ванредног школовања и стицања четворогодишњег образовања у Техничкој школи Трстеник – образовни профил Машински техничар моторних возила.

Механичар хидраулике и пнеуматике

Образовни профил у коме се ученици оспособљавају да самостално монтирају и одржавају савремене хидрауличке и пнеуматске компоненте и системе, постављају, сервисирају и одржавају хидрауличке и пнеуматске инсталације, компресоре, пумпе, дијагностикују и поправку неисправних делова и уређаја на пробним столовима. Услови за реализацију теоријске и практичне наставе су на веома високом нивоу пре све га због дугогодишње сарадње са компанијама ППТ „Петолетка“ и ППТ „Наменска“.

Због широке примене хидраулике и пнеуматике и постојања великог броја приватних фирми које се баве овим пословима овај образовни профил је веома тражен на тржишту рада а ученици имају и могућност ванредног школовања и стицања четворогодишњег образовања у Техничкој школи Трстеник – образовни профил Техничар хидраулике и пнеуматике.

Наставни план образовног профила Аутомеханичар и Механичар хидраулике и пнеуматике

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I разред II разред III разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 2 2
2. Страни језик 2 2 2
3. Устав и права грађана 1
4. Историја 3
5. Географија 2
6. Музичка уметност 1
7. Ликовна култура 1
8. Физичко васпитање 2 2 2
9. Математика 3 3 2
10. Рачунарство и информатика 2/
11. Екологија и заштита животне средине 1
12. Хемија и машински материјали 2
13. Техничка физика 2
14. Техничко цртање 3/
15. Механика 3
16. Основе електротехнике 2
17. Машински елементи 2 2
18. Технологија обраде 3
19. Организација рада 2
20. Технологија образовног профила 2 3
21. Практична настава 4/ 12/ 14/60
22. Грађанско васп. / Верска настава 1 1 1
Број наставних недеља 37 37 32+2

 

 

 Оператер машинске обраде ( ДУАЛНО ) –  30 ученика

Образовни профил у систему дуалног образовања, у коме се ученици оспособљавају за рад у привреди како на универзалним машинама стругу, глодалици и брусилици, тако и за рад на најновијим савременим компјутерски управљаним,CNCмашинама. Овај профил уведен је због потреба привреде за кадровима оспособљеним зарад на класичним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама ( CNC струг и CNC глодалица ). Основне карактеристике овог профила су да је у односу на класичне образовне профиле повећан број часова практичне наставе у односу на теоријску наставу тако да ученици у првом разреду имају један дан практичне наставе, у другом двадана а у трећем три дана практичне наставе. Потребе за одрешеним теоријским садржајима ученици могу задовољити

Такође, према својим интересовањима, ученици имају могућност да изаберу предмете са листе изборних предмета, датих у наставном плану.

У оквиру практичне наставе у првом и другом разреду се уче сва три занимања ( стругар, глодач и брусач ) ау трећем разреду ученик бира једно од ова три занимања и ради само то занимање целе године, три дана недељно.Обезбеђена реализација праксе у оквиру система дуалног образовања у више од десет компанија  у којима се ученици запошљавају по завршетку школовања и то јасно показује да је реч о једном сасвим новом приступу у начину реализације плана и програма за трогодишња занимања. Велико интересовање тржишта рада за овом профилом је гарант брзог и лаког доласка до посла по завршетку школовања.

Наставни план образовног профила Оператер машинске обраде

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ I разред II разред III разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 2 2
2. Страни језик 2 2 1
3. Физичко васпитање 2 2 2
4. Математика 2 2 1
5. Историја 2
6. Рачунарство и информатика 2/
7. Географија 1
8. Екологија и заштита животне средине 1
9. Социологија са правима грађана 1
10. Техничко цртање 3//
11. Машински  материјали 2
12. Техничка механика 3
13. Машински елементи 3
14. Техничка физика 2
15. Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама2) 3// 3// 2//
16. Машинска обрада на конвенционалним машинама1) 6//60 12//60 12//30
17. Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама3) 2//
18. Машинска обрада на нумерички управљаним машинама3) 6//

60

20. Предузетништво 2//
Изборни предмет према програму образовног профила
Стручни предмети
21а Репаратура машинских делова* 1 1
21б Ливење у пешчаним калупима* 1 1
21в Термичка обрада* 1 1
21г Обрада метала у пластичном стању* 1
21д Грађанско васпит. / Верска настава 1 1
Општеобразовни предмети
22а Страни језик II*            
22б Изабрани спорт**            
22в Историја ( одабране теме)**            
22г Изабрана поглавља математике            
22д Индустријска географија**            
22ђ Ликовна култура**            
22е Музичка култура**            
22ж Биологија            
Број наставних недеља 35+2 35+2 31+3

 

 

 ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Техничар мехатронике –  30 ученика

Мехатроника представља савршен спој машинстваи електронике, електронике и информатике.  Ученици се оспособљавају за праћење и тестирање мехатронских уређаја и система,дијагностиковање и поправљање кварова, монтажу хидрауличких, пнеуматских, електронских компоненти  система, постављање радних параметара система и праћење радног циклуса, праћење индустријских робота, програмирање микроконтролера и PLC-а, израду техничке документације. Настава је усмерена на стицање практичних знања и вештина тако да се вежбе из стручних предмета реализују у групама до 10 ученика на савременим дидактичким училима најпознатијег светског произвођача FESTO, у школи, а део наставе  у предузећима која имају мехатронске системе. Однос часова стручних и општеобразовних предмета је 60:40 у корист струке а уз то ученици могу изабрати и додатне изборне предмете из струке.

Мехатронски системи су свуда око нас – од великих аутоматизованих производних система у машинству, фармеутској, хемијској, козметичкој индустрији, преради хране итд. до канцеларијске опреме ( машине за фотокопирање, штампачи, мерни инструменти и сл.) па су процене да ће потребе за овим занимањем у наредном периоду расти. Предности овог профила су добро обучени наставници, савремена наставна средстваи методерада, сигурно запослење, одлична основа за наставак школовања на свим техничким факултетима.

Наставни план образовног профила Техничар мехатронике

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I разред II разред III разред IV разред
Т В Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2
4. Математика 3 3 3 3
5. Рачунарство и информатика 2/
6. Историја 2
7.

Ликовна култура

1
8.

Географија

2
9.

Хемија

2
10.

Биологија

2
11.

Социологија са правима грађана

2
12.

Техничко цртање

2/
13. Физика 2
14. Механика 3
15. Основе електротехнике 3 1/ 2 1/
16. Техничка механика са механизмима 3
17. Машински елементи 2 2/
18. Електроника 2 1/
19. Програмирање 2/
20. Електромашинска припрема 3/   /60        
21. Хидрауличке и пнеуматске компоненте   2/30
22. Хидраул. и пнеум. системи као објекти управљања 3//30
23. Дигитална електроника и микроконтролери 2 2//
24. Системи управљања у мехатроници 2 2//30
25. Електрични погон и опрема у мехатроници 3 2//30
26. Моделирање са анализом елем. и механизама 3//
27. Програмабилни логички контролери 1 2//
28. Мехатронски системи++ 2 //30
29. Тестирање и дијагностика мехатронских сист. 5//30
30. Одржавање и монтажа мехатронских система 5//30
31. Предузетништво 2/
32. Грађанско васпитање  /  Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму образовног профила
Стручни предмети
33а Електричне инсталације 2 2
33б Објектно програмирање1 2 2
33в Роботика 2 2
Општеобразовни предмети
34а Изабрана поглавља математике 2 2
34б Историја (одабране теме) 2 2
34в Логика са етиком 2 2
34г Музичка култура 2 2
34д Физика 2 2
Број наставних недеља 37 34+3 34+3 31+3

 

 Електротехничар рачунара – 30 ученика

Нови наставни план и програм прилагођен за школовање ученика у области савремених ИТ технологија. Ученици се оспособљавају за креирање програма у програмским језицима С, С++, С#, израду  интернет презентација, рад са базама података, инсталацију оперативних система, сервисирање рачунара, постављање рачунарских мрежа, програмирање микроконтролера и PLC-а, израду штампаних плоча и   сервисирање електронских уређаја. Веома велика пажња поклања се стицању програмерских знања и вештина чиме се ученици оспособљавају за брзо у лако укључивање у рад у ИТ сектору.

По завршетку школовања оспособљени су за рад на пословима: програмера, сервисера рачунарске опреме, администратора рачунарских мрежа и електротехничара у индустрији. Савремени наставни план омогућава наставак школовања на техничким факултетима.Теоријска настава из стручних предмета се реализује у савремено опремљеним кабинетима у школи у групама до 10 ученика.

Однос броја часова стручних и општеобразовних предмета је 60:40 у корист струке а уз то ученици могу изабрати и додатне изборне предмете из струке.

Наставни план образовног профила Електротехничар рачунара

Р.

бр.

Наставни предмети I разред II разред III разред IV разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2
4. Математика 3 3 3 3
5. Рачунарство и информатика 2/
6. Историја 2
7. Географија 2
8. Хемија 2
9. Ликовна култура 1
10. Биологија 2
11. Социологија са правима грађана 2
12. Физика 2 2
13. Основе електротехнике 3 1/ 2 1/
14. Рачунарска графика и мултимедија 2/
15. Увод у архитектуру рачунара 2
16. Рачунарски хардвер 2/12
17. Електроника 2 1/ 2 1//
18. Софтверски алати 2/ 2//
19. Оперативни системи 3/30 3//18
20. Програмирање 2/18 2//24 3//30
21. Микроконтролери и микрорачунари 1 2//30 2 2//30
22. Рачунарске мреже 2 1//18
23. Рачунарска логика 2 1//
24. Одржавање рачунарских система 3//30
25. Рачунари у системима управљања 1 2//
26. Техничка документација 2//
27. Предузетништво 2/
28. Практична настава 2/ 2/30
29. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила
Стручни предмети
30а Електроенергетика 2
30б Пословне комуникације 2 2
30в Алати за управљање садржајем наинтернету 2
30г Управљање пројектима 2
Општеобразовни предмети
31а Музичка култура 1 1
31б Екологија и заштита животне средине 1 1
31в Изабрана поглавља математике 2 2
31г Историја (одабране теме) 2 2
31д Физика 2 2
31ђ Логика са етиком 2 2
Број наставних недеља 37 34+3 34+3 31+3

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Пословни администратор – 30 ученика

Нови образовни профил развијен по европским стандардима. Наставним програмом предвиђени су предмети у којима се стичу практична  знања из области економије, права, администрације, маркетинга као  и менаџмента предузећа. Велики значај дат је  вештинама планирања и организовања пословних процеса. Све практичне вештине ученици овог профила стичу у оквиру виртуелних и реалних предузећа у којима се симулирају послови набавке, продаје, организације рада, менанџмента и администрације.

Стручне компетенције које ученици стичу школовањем су планирање и организовање пословних активности, обављање пословне коресподенције и комуникације, вођење евиденције о запосленима, вођење документације, обављање основних књиговодствено-благајничких послова, обављање основних административних послова у области набавке и продаје за потребе предузећа.

Настава из стручних предмета, како теоријска тако и вежбе, реализује се у савременом кабинету за пословну и административну обуку.

Стечена знања и вештине омогућавају рад у банкама, осигурању, државним институцијама и другим предузећима, као и наставак школовања на факултетима и високим школама струковних студија у области економије, финансија, менаџмента, осигурања али и у дугим областима.

 

Наставни план образовног профила Пословни администратор

Р.

бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I разред II разред III разред IV разред
Т В/Б Т В/Б Т В/Б Т В/Б
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Енглески језик 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2
4. Математика 2 2 2 2
5. Рачунарство и информатика 2/
6. Историја 2 2
7. Географија 2
8. Биологија 2
9. Ликовна култура 1
10. Логика са етиком 2
11. Социологија са правима грађана 2
12. Пословни енглески језик 2 2 2 2
13. Канцеларијско пословање 3/ 2/ 2/
14. Право 2   1 1/ 2 2
15. Књиговодство 1 2/ 2/
16. Други страни језик 2 2 2 2
17. Економија 2 2 2 2
18. Пословна психологија 2
19. Пословна инфoрм.са електронским пословањем 3/
20. Култура језичког изражавања 2
21. Вештине комуникације 2/
22. Статистика 2/
23. Пословна и административна обука 4/30 5/60
24. Предузетништво 2/
25. Верска настава/Грађанско васпитање 1 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила
Стручни предмети
26а Спољно трговинско пословање 2
26б Економска географија 2
26в Финансијска анализа 2
26г Реторика* 2
Општеобразовни предмети
27а. Музичка култура 1 1 1
27б Екологија и заштита животне средине 1 1 1
27в Историја ( изабране теме ) 1 1 1
27г Изабрани спорт 1 1 1
Број наставних недеља 37 37 36+1 32+2