ИСПИТИ

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног планом образовања, осим из предмета физичког васпитања ако је старији од 20 година. Владање ванредног ученика се не оцењује. Испит за проверу стручне оспособљености полаже ученик на крају             стицања првог и другог степена, завршни испит на-крају стицања трећег степена стручне спреме, матурски испит-на крају стицања образовања четвртог степена и специјализације.

 

Завршни или матурски испит

-полаже се у јунском или августовском испитном року и оцењује се бројчано једном оценом. Ученик који је поправни испит полагао у јунском испитном року, завршни или матурски испит, полаже у августовском испитном року. Редован ученик који не положи завршни или матурски испит у августовском испитном року, може тај испит да полаже као ванредан ученик.