Добродошли на интернет презентацију Техничке школе Трстеник

Техничка школа Трстеник у Трстенику је средња стручна школа. У овој школи стиче се опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. Основа делатности ове школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала, електротехнике и економије, права и администрације.

У подручју рада Машинство и обрада метала заступљени су сви степени школовања. Редовно школовање заступљено је у четворогодишњем и трогодишњем школовању, а остали облици кроз ванредно школовање. Ванредним школовањем обухваћени су и ученици завршних разреда кроз преквалификацију и доквалификацију.

У подручју рада Електротехника заступљенно је само редовно школовање у четворогодишњем трајању.

У подручју рада Економија право и администрација искључиво је редовно четворогодишње школовање за образовни профил  Пословни администратор.

Школа своју делатност обавља у Трстенику и нема издвојених одељења, односно делатност ван седишта. Основне поставке Програма произилазе из Закона о средњој школи, Планова и програма за подручје рада Машинство и обрада метала, Електротехника и Економија, право и администрација као и Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016. годину, Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, Правилика о цени услуга средње школе и осталих општих аката школе као и усвојеног Школског развојног плана за период 2012 - 2015. године.

Историјат Техничке школе Трстеник

Техничка школа је средња стручна школа чији ученици стичу опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредан рад и даље школовање.

Наша школа има дугу и богату традицију у трајању од 64 године. Настала је као Војно индустријска школа још давне 1950. године. Од 1959. године школа је у згради која се налази у најужем градском језгру. Школска зграда је адаптирана од Синдикалног дома, за потребе образовања будућих радника Прве петолетке.

У свом развојном путу школа је пролазила кроз разне промене прилагођавајући се и развоју нашег града. Најпре је прерасла у метало-прерађивачку школу са практичном обуком, а 1960. године основан је Школски центар који је објединио делатност две школе – Металопрерађивачке са практичном обуком и Машинске техничке школе хидрауличког смера, као и две школе за образовање квалификованих и висококвалификованих радника. Наредне, 1961. године прикључена је и школа за индустријске реглере. Образовање у овим школама вршено је у сагласности са потребама индустрије хидраулике и пнеуматике „Прва петолетка“ Трстеник.

Образовни центар „Прва петолетка“ формиран је 1974. године у чији састав су ушли Школски центар и Гимназија. На ову одлуку дали су сагласност Прва Петолетка као оснивач и Скупштина општине као суоснивач Школског центра и оснивач Гимназије. Образовни центар је овако функционисао до 1990. године када долази до кадровске и просторне поделе на Машинску школу „Прва петолетка “, Гимназију и Дом ученика. Машинска школа са једним подручјем рада, а то је машинство и обрада метала, са овим називом постоји до 1992. године када мења назив у Техничка школа Трстеник. У 1994. години у ову школу се уводи ново подручје образовања – Електротехника, а затим и подручје образовања – Економија, право и администрација, које у почетку функционише као издвојено одељење Економско – трговинске школе из Крушевца, а од 2003. године и као треће подручје рада у оквиру Техничке школе Трстеник.

У школској 2015/2016. години школа је има укупно 654 ученика, распоређених у 27 одељења, од чега су 24 одељења у четворогодишњем и 6 одељења у трогодишњем школовању. У школи је запошљен 105 радник, од тога, 83 су наставно, а 18 ваннаставно особље.

Техничка школа је савремена, лепо опремљена и велика школа која је многим генерацијама омогућила да стекну одговарајуће образовање и да буду успешни у својим пословима.

Техничка школа Трстеник, прати промене у образовном систему, сва друштвена догађања, привредна кретања, и са успехом, се уклапа у нове токове. Зато се ученици и родитељи опредељују за ову школу. Они знају да ће после завршене ове школе имати одговарајуће стручно образовање и компетенције као за запошљавање, тако и за наставак школовања на вишим школама и факултетима.

У Техничкој школи школоваће се ученици у следећим струкама: